OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

1.1. Obecne Ogólne Warunki Sprzedaży odnoszą się do każdej sprzedaży i usług realizowanych przez Sprzedającego, z wyjątkiem przypadków gdy została zawarta odmienna umowa pisemna między Stronami. Kupujący wyraźnie zrzeka się stosowania własnych warunków ogólnych, nawet jeśli byłyby ustanowione później niż obecne Ogólne Warunki Sprzedaży. Aby było ważne, każde odchylenie od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży musi podlegać wyraźnej, uprzedniej i pisemnej umowie między Stronami. Jeżeli inne dokumenty takie jak katalogi, broszury, materiały promocyjne itp. ustanawiają inne warunki, takie postanowienia nie są wiążące dla Sprzedającego.

1.2. Jakiekolwiek zaniechanie lub opóźnienie ze strony Sprzedającego w egzekwowaniu któregokolwiek z praw i środków zaradczych zgodnych z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się ich i nie wyklucza ich wykonywania w dowolnym późniejszym czasie.

2. Definicje

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży:

Kupujący oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma lub będzie mieć potencjalnie stosunków umownych z dostawcą; Kupujący może być Osobą prowadzącą działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również Konsumentem;

Sprzedający oznacza spółkę Peleman Industries NV, z siedzibą w Rijksweg 7, 2870 Puurs, w Belgii, zarejestrowaną w Crossroads Bank of Enterprises pod numerem 405.746.743, jak również firmy z nią związane;

Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która nabywa towary od Sprzedającego wyłącznie do celów innych niż zawodowe;

Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która trwale dąży do osiągnięcia celu gospodarczego;

Sprzedający i Kupujący zwani są dalej indywidualnie Stroną a łącznie Stronami, w zależności od sytuacji;

Strona/-y internetowa/-e oznacza http://www.unibind.com lub inne domeny zarejestrowane przez Sprzedającego;

Towar oznacza wszystkie produkty i usługi, które Sprzedający oferuje na swojej stronie internetowej lub w inny trwały sposób;

Adres dostawy oznacza adres, który Kupujący wskaże w zamówieniu jako adres, na który mają być dostarczone zakupione towary.

3. Oferty i zamówienia

3.1 Wszystkie oferty złożone przez Sprzedającego są jedynie ilustracją i nie są wiążące dla Sprzedającego. Nie naruszając postanowień artykułu 3.2, każde złożone zamówienie stanowi absolutnie nieodwołalny zakup ze strony Kupującego. Sprzedający ze swojej strony jest zobowiązany tylko do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia.

3.2 W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, uznaje się, że umowa jest ważnie zawarta w dniu, w którym paragon lub faktura wystawiona do zamówienia konsumenta, w formie papierowej lub elektronicznej, jest przekazana Kupującemu przez Sprzedającego.

Konsument nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia po wystawieniu paragonu lub faktury. Jeżeli konsument zamawia towar przez stronę internetową Sprzedającego, a zamówione towary mają być wyprodukowane według specyfikacji Kupującego (art. 47, §4, 2° AMP), konsument ma możliwość rezygnacji z zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, bez ponoszenia kosztów odszkodowania lub kary.

3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty, na mocy prawa i bez uprzedniego powiadomienia, bezzwrotnej kary umownej za zerwanie umowy jeżeli Kupujący anuluje zamówienie, w całości lub w części z naruszeniem artykułów 3.1 lub 3.2. Wówczas kara wyniesie piętnaście procent (15%) całkowitej kwoty anulowanego zamówienia.

3.4. Jeżeli Kupujący zwróci się do Sprzedającego z prośbą o wyprodukowanie i dostarczenie wstępnego projektu lub modelu oznacza to, że Kupujący jest zobowiązany do złożenia zamówienia w przypadku gdy zdecyduje się na zakup towarów z kategorii, które Sprzedający oferuje. W przypadku gdy Kupujący nie dopełni tego obowiązku Sprzedający będzie mógł zażądać odszkodowania za koszty produkcji i transportu wstępnego projektu lub modelu.

3.5. Kupujący może żądać wydruku próbnego, który musi być wydrukowany na zwykłym papierze lub plastiku. W przypadku, gdy Kupujący zażąda wydruku o najwyższej jakości lub modele/projekty będą takiej samej jakości jak druk końcowy, Sprzedający będzie mógł pobrać opłatę za wydruk próbny lub modelu/projekt.

3.6. Kupujący musi w formie pisemnej poinformować Sprzedającego w ciągu 48 godzin po otrzymaniu wydruku próbnego lub wstępnego modelu/projektu o każdej zmianie, która ma być wprowadzona do druku końcowego lub modelu/projektu.

3.7. Opisy, rysunki, zdjęcia, kolory, wymiary i specyfikacje towarów dostarczanych przez Sprzedającego są tylko orientacyjne. Kupujący nie może wykorzystać przeciwko Sprzedającemu ewentualnych różnic, które nie odbiegają zasadniczo od specyfikacji technicznych lub estetycznych towaru, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.

3.8. Rzeczywista dostarczona ilość towarów może różnić się o 10% od zamówionej ilości towarów.

3.9. Wszystkie formy, szablony, narzędzia i sprzęt, które zostały zamówione i opłacone przez Kupującego, a które były przeznaczone do wykonania określonego zadania zleconego przez Kupującego będą przechowywane i utrzymywane przez Sprzedającego przez 2 lata, począwszy od momentu, w którym Sprzedający otrzyma całkowitą zapłatę za te towary.

4. Dostawa i odbiór

4.1. Dostawa może się odbyć, gdy zamówiony towar zostanie odebrany przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego lub zostanie odebrany przez Kupującego pod wskazanym adresem dostawy.
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, zamówiony towar zostanie dostarczony przez Sprzedającego na adres dostawy na rzecz Kupującego. Kupujący będzie mieć prawo do odebrania zamówionych produktów w siedzibie sprzedawcy jeśli obydwie strony wyraźnie zgadzają się na to.

4.2. Sprzedający gwarantuje dostawę zamówionego towaru do Kupującego w takim stanie jaki istniał w momencie pisemnej akceptacji zamówienia lub, w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem, w momencie, w którym paragon lub faktura wystawiona za zamówienie jest przekazana konsumentowi.

4.3. Sprzedający zwraca się do strony trzeciej w kwestii transportu towarów z pomieszczeń Sprzedającego na adres dostawy (zwany dalej Przewoźnikiem). Ryzyko utraty, pogorszenia stanu i zniszczenia towarów przechodzi na Kupującego w momencie, w którym Sprzedający wręcza towar na do Przewoźnikowi.

4.4. Nie naruszając postanowień artykułu 4.6, warunki dostawy są jedynie orientacyjne i nie są wiążące. Żadne opóźnienie nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania lub do anulowania Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówień, które są dostarczane kilkakrotnie.

4.5. Nie naruszając postanowień artykułu 7, w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie warunków dostawy, chyba że Sprzedający przekroczy termin dostawy o więcej niż 14 dni kalendarzowych.

4.6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w dniu, który strony ustaliły. Kupujący powinien upewnić się, że pod adresem dostawy jest wystarczająco dużo miejsca, aby dostawa przebiegła w niezmącony sposób. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć zamówione produkty wyłącznie do pomieszczenia znajdującego się na parterze adresu dostawy. Kupujący zobowiązany jest do podpisania potwierdzeniu odbioru w momencie dostawy.

4.7. Natychmiast po dostarczeniu, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić jakość i ilość towarów. Widoczne wady towaru muszą być zgłoszone i przekazane listem poleconym do Sprzedawcy najpóźniej w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po dostarczeniu. W przypadku braku takiego zgłoszenia, reklamacje nie będą uwzględniane. Użycie towarów przez Kupującego oznacza jego nieodwołalną akceptację braku zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem.

4.8. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 4.10 niniejszych OWS, ukryte wady towaru mają być zgłoszone i przekazane listem poleconym do Sprzedawcy w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po odkryciu wady. Takie zgłoszenie nie będzie dopuszczalne po upływie sześciu (6) miesięcy od daty dostarczenia towaru. Użycie towarów przez Kupującego po odkryciu wady oznacza jego nieodwołalną akceptację braku zgodności towarów z zamówieniem.

4.9. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, ukryte wady towaru mają być zgłoszone i przekazane listem poleconym do Sprzedawcy w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po odkryciu wady. Takie zgłoszenie nie będzie dopuszczalne po upływie dwóch (2) lat od dostarczenia towaru. Użycie towarów przez Kupującego po odkryciu wady oznacza jego nieodwołalną akceptację braku zgodności towarów z zamówieniem.

4.10. Odpowiedzialność Sprzedającego, zarówno w odniesieniu do wad widocznych jak i ukrytych, nie może przekroczyć kwoty, która jest równoważna kwocie rachunku dla danego zamówienia.

4.11. Sprzedający nie jest zobowiązany znać i brać pod uwagę szczególnego wykorzystanie towarów przez Kupującego. Dlatego Sprzedający nie odpowiada za wykorzystywanie towarów przez Kupującego, które odbiega od normalnego użytkowania.

4.12. Kupujący ma prawo zwrócić towar do Sprzedającego o ile towar ma widoczny lub ukryty defekt po wcześniejszej terminowej i pisemnej reklamacji złożonej przez Kupującego. Przyjęcie zwróconych towarów przez Sprzedającego lub jego akceptacja zwrotu towarów, nie oznacza uznania odpowiedzialności lub prawidłowości skargi. Koszty będą pokryte przez Sprzedającego pod warunkiem, że wada zostanie przez niego znaleziona. Zwrot towarów będzie rozpatrzony tylko wówczas, jeśli towary są w oryginalnym stanie jak w momencie dostawy.

4.13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady w konstrukcji, wady materiałów lub wady produkcyjne towarów, które są przedmiotem zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z działania lub zaniedbania ze strony Kupującego lub osoby trzeciej, w tym: nieodpowiednie lub niezgodne z prawem użytkowanie, niewłaściwy montaż lub użytkowanie, naturalne zużycie, niewłaściwe traktowanie i utrzymanie, korzystanie z produktu w połączeniu z niewłaściwym sprzętem itp.

4.14. Jeżeli Kupujący składa reklamację z tytułu rzekomej niezgodności lub wady, które okazują się nie istnieć lub niezgodność lub wada, za których Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedający ma prawo żądać rekompensaty/odszkodowania za koszty poniesione z powodu nieuzasadnionej reklamacji.

5. Ceny i płatności

5.1. Ceny podane w katalogach, broszurach i innych materiałach promocyjnych są jedynie orientacyjne. Jako cenę sprzedaży rozumie się cenę wymienioną w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, za cenę uznaje się cenę z faktury lub paragonu, których konsument nie anulował w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia tej faktury lub paragonu.

5.2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, opłaty przewozowe, opłaty za dojazd do klienta i ewentualne opłaty instalacyjne nie są wliczone w cenę zakupu. Wszelkie podatki i opłaty nakładane na cenę zakupu, jak również wszelkie inne podatki lub inne opłaty naliczana pomiędzy czasem założenia zamówienia i czasem dostawy ponosi Kupujący.

5.3. Wszystkie faktury są płatne gotówką w zarejestrowanej siedzibie Sprzedającego. W przypadku wpłaty zaliczki, zostanie ona odliczona od całkowitej kwoty. W przypadku odroczenia płatności, płatności należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie określonym na fakturze. Jeżeli termin płatności nie jest wskazany na fakturze, płatność musi nastąpić w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

5.4. W przypadku (nawet częściowego) braku zapłaty faktury z dniem jej daty ważności, Sprzedawca może automatycznie i bez uprzedzenia naliczyć odsetki za zwłokę w płatności w wysokości 4,5%. Ponadto, nie naruszając prawa Sprzedającego do żądania pełnego odszkodowania za rzeczywiście poniesione szkody (jeśli te byłyby wyższe od stałego odszkodowania), Sprzedawca będzie automatycznie uprawniony, bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, do otrzymania stałego odszkodowania w wysokości piętnastu procent (15%) całkowitej ceny niezapłaconej faktury.

5.5. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, nie naruszając innych artykułów niniejszych OWS, Kupujący będzie również miał prawo do otrzymania stałego odszkodowania w wysokości piętnastu procent (15%) całkowitej ceny z faktury, w przypadku gdy Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących tej faktury.

5.6. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, oprocentowanie naliczane za opóźnienia (por. art. 5.4) jest przewidziane w ustawie w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych z dnia 2 sierpnia 2002 roku.

5.7. Każdy brak płatności powoduje utratę wszystkich rabatów i systemów premiowych przez Kupującego.

5.8. W przypadku (częściowego) braku płatności faktury z dniem jej daty ważności, inne niż przeterminowane faktury staną się należne do zapłaty automatycznie i bez uprzedzenia.

5.9. W przypadku (częściowego) braku płatności faktury z dniem jej daty ważności, Sprzedający będzie uprawniony do natychmiastowego zawieszenia wszystkich zleceń oczekujących i dostaw bez uprzedniego powiadamiania Kupującego.

5.10. Sprzedawca może w dowolnym czasie zażądać od Kupującego poręczeń i gwarancji, które uzna za właściwe w świetle poprawnej realizacji zobowiązań Kupującego.

5.11. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, każda forma kompensaty przez Kupującego pomiędzy kredytami i wierzytelnościami, które istnieją wzajemnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest wyraźnie wykluczona.

5.12. Sprzedający może w każdej chwili, nawet w przypadku upadłości, reorganizacji prawnej, zbiorowego rozliczenia zadłużenia lub innych form postępowania upadłościowego w stosunku do Kupującego, dokonać kompensaty pomiędzy kredytami i wierzytelnościami, które istnieją wzajemnie pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Kompensata może być wykonana, niezależnie od przedmiotu, formy i pochodzenia wzajemnych kredytów i wierzytelności. Kompensata zostanie naliczona w euro, po przeliczeniu waluty obcej jesli zajdzie taka potrzeba, na koszt Kupującego.

5.13. Otrzymane płatności zostaną wykorzystane jako zapłata za najstarsze niewypłacone odszkodowania.

5.14. W przypadku gdy wypłacalność Kupującego wydaje się być zagrożona, np. w przypadku braku płatności lub opóźnienia w płatności faktury, Sprzedajacy ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o zaliczkę w odniesieniu do wszelkich zapasów posiadanych przez Kupującego oraz w odniesieniu do wszelkich dalszych dostaw. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się na wpłacenie zaliczki, Sprzedający ma prawo do natychmiastowego i jednostronnego rozwiązania umowy z Kupującym bez doręczenia zawiadomienia i bez interwencji sądowej.

6. Zachowanie własności

6.1. Sprzedawca zachowuje własność towarów do dnia otrzymania całkowitej zapłaty ze strony Kupującego, wliczając w to cenę, koszty, odsetki i możliwe rekompensaty.

6.2. Dopóki Kupujący nie uiści wpłaty w całości, towar nie może być użytkowany, zastawiany lub stanowić przedmiotu zabezpieczenia.

6.3. Dopóki Kupujący nie uiści wpłaty w całości, na towarze umieszczony będzie znak, który wyraźnie wskazuje, że jest on własnością Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego listem poleconym, jeżeli towar zostanie przejęty przez osobę trzecią.

6.4. Dopóki Kupujący nie wpłaci całej należności za towar, jest zobowiązany do przechowywania go w nienagannym stanie, w zaadaptowanym i uporządkowanym miejscu spełniającym wymogi najbardziej rygorystycznych norm i przepisów bezpieczeństwa, które są powszechne w danym sektorze. Od daty dostawy do dnia całkowitej zapłaty, Kupujący zobowiązany jest do ubezpieczenia towaru od wszystkich ryzyk, które są powszechne w danym sektorze (w tym, ale nie tylko: degeneracji, pożaru, wilgoci i kradzieży) oraz dostarczenie Sprzedającemu kopii polisy ubezpieczeniowej.

6.5. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego jeśli towary będą składowane w budynku, który nie jest własnością Kupującego. Kupujący przekaże Sprzedajacemu dane właściciela budynku i podejmie wszelkie kroki aby powiadomić właściciela budynku o tym, że Sprzedajacy jest właścicielem dostarczonego towaru.

6.6. Powyższe artykuły w odniesieniu do zachowania tytułu własności nie naruszają przepisów dotyczących przeniesienia ryzyka (patrz artykuł 4.4).

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, które sięgają okresu poprzedzającego przyjęcie zamówienia.

7.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez towary, jeżeli szkoda jest spowodowany nie tylko przez wadliwy towar, ale również z winy Kupującego lub osoby trzeciej.

7.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne uszkodzenia lub poważne błędy.

7.4. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem, Sprzedawca poniosi pełną odpowiedzialność za utratę życia, uszkodzenie ciała i uszczerbek na zdrowiu, gdy zostanie udowodnione, że szkoda została spowodowana niewykonaniem zobowiązania ze strony Sprzedającego, przedstawiciela lub pełnomocnika prawnego Sprzedającego oraz pod warunkiem, że istnieje związek przyczynowy między szkodą a niewykonaniem zobowiązania.

7.5. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową oraz nie naruszając belgijskiej ustawy z dnia 25 lutego 1991 r., odnoszącej się do odpowiedzialności producenta za produkty wybrakowane, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę życia, uszkodzenie ciała i uszczerbek na zdrowiu, z wyjątkiem w przypadku oszustwa lub winy umyślnej w stosunku do Sprzedającego.

7.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za poważne uchybienia lub działania umyślne swoich pracowników dostawców, agentów, przedstawicieli itp. związane z wykonywaniem ich działalności zawodowej.

7.7. W przypadku braku zgodności towaru, Kupujący może niezależnie od prawa wyboru Sprzedającego pomiędzy zwrotem należności i wymianą towaru tylko żądać wymiany towaru. Kupujący nie może powoływać się na inną formę jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku braku w zgodności towarów.

7.8. Jeśli Sprzedający zdecyduje się naprawić wadliwy towar, Sprzedajacy ma prawo zlecić naprawę osobie trzeciej. Wszelkie opóźnienia ze strony trzeciej nie dają Kupującemu prawa do odwoływania się do środków określonych w artykule 7.7.

7.9. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedajacy poinformuje Kupującego w rozsądnym czasie, o naprawie lub wymianie wadliwego towaru oraz kiedy i w jaki sposób to nastąpi. Tylko wtedy, gdy istnieje znaczna niezgodność lub wada towaru, a Sprzedawca nie może wymienić lub naprawić towaru, Kupujący może rozwiązać umowę i może żądać aby Sprzedawca zwrócił koszty zakupu. Jeśli niezgodność lub wada towaru nie jest duża, Kupujący może żądać tylko proporcjonalnej zniżki.

7.10. W każdym przypadku roszczenie Kupującego o odszkodowanie/rekompensatę nie może przekroczyć początkowej ceny zakupu, nawet jeśli istnieje znaczna niezgodność lub poważna wada.

7.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne, stratę czasu, utratę zysku lub inne bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione przez Kupującego lub osobę trzecią spowodowane przez wadliwy towar.

7.12. Z wyjątkiem przypadku oszustwa lub winy umyślnej, umowna i pozaumowna odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego jest ograniczona do kwoty objętej ubezpieczeniem. W każdym przypadku, odpowiedzialność umowna Sprzedającego będzie ograniczona do ceny zamówienia, z którego wynika odpowiedzialność, a odpowiedzialność pozaumowna Sprzedawcy zostanie ograniczona do kwoty 10.000 EUR za roszczenie, nawet w przypadku rażącego błędu. W każdym przypadku, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do 25.000 EUR dla wszystkich roszczeń, które wynikają z tej samej umowy z tej samej przyczyny.

7.13. Nie naruszając postanowień artykułu 4, każde roszczenie odszkodowania przez Kupującego wobec Sprzedającego jest prawnie nieważne, jeżeli Kupujący nie zgłosił swojej sprawy do właściwego sądu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty, z którą okoliczność służąca jako podstawa do jego roszczenia została lub powinna zostać w danym sądzie zgłoszona. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem, Kupujący będzie zobowiązany do przedstawienia swojego roszczenia odszkodowania do właściwego sądu w terminie 2 (dwóch) lat od daty, z którą okoliczność służąca jako podstawa do jego roszczenia została lub powinna zostać w danym sądzie zgłoszona.

7.14. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wydajności czy niewykonanie swoich zobowiązań z przyczyn pozostających poza ich kontrolą (siła wyższa), z wyjątkiem zobowiązań płatniczych. Zdarzenia wynikające z działania siły wyższej obejmują wojnę, zamieszki, powstania, ciężkie zakłocenia bezpieczeństwa w Internecie, awarie techniczne, strajki, nieautoryzowany dostęp i/lub wtargnięcie do serwera strony internetowej, strajki wszelkiej natury i awarie komputera lub telefonu. Jeżeli jedna ze Stron powołuje się na zdarzenie, wynikające z działania siły wyższej, musi o nim poinformować drugą Stronę w ciągu pięciu dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub zagrożonenia wystąpiena zdarzenia. W przypadku działania siły wyższej, obie Strony podejmują odpowiednie działania w celu ograniczenia skutków zdarzenia siły wyższej. Gdyby zdarzenie będące wynikiem działania siły wyższej trwało ponad dwa (2) miesiące, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy bez interwencji sądowej i żadna ze Stron nie jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania drugiej Stronie.

7.15. Postanowienia artykułu 7 nie stanowią przeszkody dla stosowania belgijskiej ustawy o odpowiedzialności producenckiej (25 lutego 1991 r.), ani belgijskiej ustawy o praktykach rynkowych i ochronie konsumentów (6 kwietnia 2010 r.) w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem.

8. Polityka prywatności

8.1. W ramach procesu składania zamówienia online, procesu zawierania umowy lub jakiejkolwiek innej procedury, która powinna być niezbędna w celu określenia relacji między Stronami, Sprzedajacy zbiera dane osobowe Kupującego, takie jak (ale nie wyłącznie): adres e-mail, imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu (numer telefonu komórkowego), data urodzenia i zawód. Ponadto, Sprzedający może poprosić Kupującego o udpostępnienie niektórych danych finansowych, takich jak numery kart kredytowych czy numery konta bankowego, w celu zabezpieczenia zapłaty. Składając zamówienie przez stronę internetową Sprzedającego lub jakiekolwiek inne medium, Kupujący wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z warunkami niniejszych OWS i polityką prywatności.

8.2. Sprzedajacy będzie przetwarzać dane osobowe Kupującego zgodnie z belgijską ustawą z 08 grudnia 1992 gwarantującą prywatność w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i zgodnie z polityką prywatności.

9. Komunikacja

W zakresie wzajemnych relacji, obie Strony akceptują dowody w postaci środków elektronicznych (np. e-mail, kopia zapasowa, itp.). Kupujący wyraźnie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu Dekretu Królewskiego nr 1 z dnia 29 grudnia 1992 roku.

10. Klauzula salwatoryjna

10.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień (lub jego część) niniejszych OWS zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, sprzeczne z prawem lub porządkiem publicznym, postanowienie takie nie będzie (o ile jest nieważne lub niewykonalne) miało zastosowania i nie będzie zawarte w niniejszych OWS, ale bez unieważniania pozostałych postanowień. Strony muszą wówczas dołożyć wszelkich starań, aby zastąpić nieprawidłowe lub niewykonalne postanowienia przez ważne i skuteczne świadczenie zastępcze, którego rezultat będzie jak najbardziej zbliżony do zamierzonego efektu nieważnego postanowienia niewykonalnego.

11. Prawo i jurysdykcja

11.1. Zobowiązania umowne Stron są regulowane i muszą być tworzone i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Belgii (z wyraźnym wyłączeniem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r.).

11.2. W przypadku gdy Kupujący nie jest konsumentem, wszystkie składane wnioski podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Mechelen.